Collect from 企业网站模板

最新录用文章 (更新时间:2019年5月6日)

MEIE22610: A Matlab Post-Process Method of……
Feng Qian, Peng Li, Neng Zhu and Xiaowei Xu

MEIE22038: Evaluation of insulation condition……
Zhang Jing, Cheng Lin, Yang Xu, Liu Zheng-yang

MEIE28109: Fast-transient High-performance Low……
Zhikui Duan, Xiaomeng Zhao, Qiushi Li, Guo Niu

MEIE27409: Disassembly Simulation of Main Pipe……
Jian-guang LI, Yi-bo FAN, Xuan-yu SHENG and Lan-wen WANG

MEIE27731: Development and Delay Analysis of……
Weifeng Yang, Shonglin Guo, Tao Chen, Zikai Yao

MEIE24598: Penetration control of GTAW……
Guodong Peng, Yanjun Gao, Zhijie Tian, Zhanli Yang……

MEIE21429: Container built-in loading and……
Ruibo Xie, Jin Li, Lei Ye and Caowei Huang

MEIE24110: Design and adsorption force optimization……
YiHui Zhang, ZhiYong Dai , YingQiu Xu and RuiMing Qian

MEIE26175: Comparison Between Suppressing Approaches……
Reem A Almenweer, Su Yixin, and Wu Xixiu

MEIE27012: Research on Remote Calibration and……
Yang Lu, Zhang Dingqu, Lin Guoying, Song Qiang

MEIE21165: Rapid development of SAR backward……
J Q Zhang, L H Li and Z H Zhang

MEIE25884: The Evaluation of Performance Cost for……
Xinli Xiong, Kechang Li and Guangsheng Zhao

MEIE23000: Parametrically excited stability of……
Li Fan, Zu-guang Ying and Kuo-chih Chuang

MEIE22591: Design of Monitoring System for……
Li Neng, Wu Zhiliang

MEIE26710: Numerical Simulation of NC Spinning……
LI Xueguang, ZHANG Zhifeng, LIANG Wei and MIAO Liqin

MEIE21430: Highly stable InGaZnO thin-film transistors with……
Jingxin Jiang

MEIE23427: Numerical Simulation on Spinning Manufacturing……
Xueguang LI, Yahui WANG and Liqin MIAO

MEIE27681: Fuzzy PID speed control of BLDC……
Dawei Zhang, Jian feng Wang

MEIE27681: Fuzzy PID speed control of BLDC……
Dawei Zhang, Jian feng Wang

MEIE25181: Design of Rolling Ball Control System……
Linjie Zhou, Enyi Xu, Donghong Chen, Chenghao Xu……

MEIE27530: Vehicle Identification Number – ……
R Rak

MEIE21496: Selection of optimal coordination contract……
Kexin Deng and Benhe Gao

MEIE28544: Unity power factor control for……
Wenshan Li, Xuhui Wen and Jian Zhang

MEIE29129: The ride comfort optimization of……
Jia Hong-yu, Wang Ying, Yun Chao

MEIE28032: Dynamic characteristics analysis of……
Jia Hong-yu, Yun Chao, Wang Ying

MEIE24490: An Embedded Wide-band Sensor for……
Fangda Fu, Xu Yang, Lin Cheng, Luliang Wang

MEIE21573: Propagation Characters of PD UHF……
Luliang Wang, Xu Yang, Lin Cheng, Fangda Fu

MEIE26376: Application of high-order differential energy……
Yuanbo Xu, Zongyan Cai, Kai Ding

MEIE26744: Influence of initial frequency chirp on……
Yan Li and Pinghua Tang

MEIE25575: Design of high precision AC current……
K L Chen, Z T Luo, Z K Wang and Q Chen

MEIE29099: Design of the desktop vapor polisher with……
Kaiwen Xu, Tao Xi and Chunrong Liu

MEIE23355: Research of Wireless Sensor Network for……
C Y CUI, YQ PENG and H L FENG

MEIE26949: A hybrid artificial bee colony algorithm……
Jing Xiong, Xiaokun Duan, Erhua Wang……

MEIE21315: Application of solar energy technology in……
Yingye Song, Shaoguo Zhang

MEIE24334: Multi-Objective Collaborative Planning for……
Y F Zheng, Z X Sang, Y X Wang, X Li. R A Wang

MEIE22739: Optimizing Operation of Integrated Energy……
Xuan Juqin, Zheng Jieyun, Shi Pengjia, Wang Jueying……

MEIE28635: Automobile newborn – new……
Fengfeng Xu, Shaoguo Zhang

MEIE23304: Optimal design the first frequency…
Ngoc-Chien Vu, Ngoc-Thai Huynh, Shyh-Chour Huang

MEIE29046: Simulation and Analysis of Single-Phase……
J W Fu, C K Shi, W B Fan and S L Guan

MEIE28776: Finite Element Simulation and Multifactor……
Qiu Jun, Tong Yaoting, Ouyang Weiping, Chai Xing and Zhao Youle

MEIE21413: Case and Mechanism Analysis of……
Siyuan Guo, Shoushou Zhang, Yongsheng Zhao……

MEIE26220: Study on initial combustion characteristics……
Hao Wu, Fujun Zhang, Zhengkai Wang and Hongli Gao

MEIE24061: Calibration of mobile robot odometry……
Xuwu Geng1, Yueli Hu

MEIE28186: Obstacle contour extraction method……
Jiateng Mao, Yueli Hu

MEIE27668: Analysis of bending vibration characteristics……
Ren Yongsheng, Zhao Qi, Liu Yinlei and Ma Jingmin

MEIE22087: Construction and analysis of puncture……
Wu Shao-lei, Feng Yu, Shi Xun, Zhang Xuand Huang Peng

MEIE21279: Design of an application which computes……
Ricardo Yannick Cabral Lopes Dias and Liu Tao

MEIE27007: Kinematic analysis and visual grasping……
Liu li, ZHANG dong-mei and GAO yi

MEIE22625: Electromagnetic ultrasonic measurement for……
H Wang, J J Feng, S K Shi, L T Ouyang, F Xu……

MEIE25907: A Broadband Low Noise Amplifier in……
Jin Guan, Min Gong, Bo Gao and Yuxi Lu

MEIE26795: Multi-Objective Optimization of Economic……
Ye Lei, Li Jin, Xie Ruhe, Huang Chaowei

MEIE25280: Damage identification of Wind turbine……
GU Yong-qiang, FENG Jin-fei and JIA Bao-hua

MEIE24193: Research on AC FSM Used in Internal……
R J Duan, X J Meng, Y G Qi, R Yang, J Z Chen and H T Wang

MEIE27442: Detection of battery capacity degradation……
Lifu Li, Sheng Shi, Zongxuan Xie and Xiaofang Zhang

MEIE23701: The design of dis-assembly and assembly……
Xiaolong Tang, Lijun Meng

MEIE27260: Research on seismic performance of……
Yonglan XIE, Dongyan WANG, Hu QI and Kang LIU

MEIE26467: Multiple target Recognition of UAV……
Weidong Deng, Daquan Tang, Keke Lu and Guanzheng Tang

MEIE24736: Analysis of nonlinear local contact……
Quancheng Peng, Tengjiao Lin, Wen Liu and Hesheng Lv

MEIE25727: A novel reactive power optimization method……
Huimin Li

MEIE25640: Development and application of 3D……
Wanlu Chen, Yi Zhang

MEIE27047: Overview of Oilless Lubricated……
Yi Zhang, Xun Qiao

MEIE26415: FE analyses and structural optimization on……
Y Liu, X J Meng, H Ye, B G Geng and J L Zhou

MEIE28142: Optimizing resistance welding parameters on……
Minh Tan Nguyen, Van Nhat Nguyen, Van Chau Hoang, Shyh-Chour Huang

MEIE29031: Dynamic modeling and simulation of……
Yijie Chen, Yafeng Zhang, Fu Du, Le Wang and Yiqiang Wan

MEIE27547: The Analysis of Type-2 fuzzy controller for……
Mahmood Ul Hassan, Muhammad Humayun, Bushra Waheed, Peng Fu, Zhiquan Song, Li Hua

MEIE24999: Study on Straightness Measurement Technology of……
X C Chen, M X Bi and C Y Xue

MEIE22553: Study on Measuring Straightness of……
X C Chen, M X Bi and C Y Xue

MEIE22326: Analysis of vibration characteristics of……
Ying Pan, Zhixian Tang and Zhi Cheng

MEIE22576: The Vehicle collision warning system……
Ling Deng, Yan Zhou

MEIE22629: Light weight research of feeding device on……
Ruize Wang, Dong Fan, Jianghua Chang, and Hongliang Tian

MEIE27212: Research on simulation technology of……
Zhao Min, Ding Ping, An Ning, Zhang Yong and Zhang Lei

MEIE24187: Research in Torque Distribution of……
Xie Jin-fa, Liu Han, Li Bochao and Xie Ning

MEIE29450: Application of high-speed cutting technology in……
Botao Hao, Guomin Lin

MEIE27910: RGB-D Visual Odometry with Point and……
Shuai Wang and Baoling Han

MEIE21892: MPPT control of solar energy collecting……
Zheng Mingcai, Zheng Jinbing, Zhao Jinqin and Zhao Xiaochao

MEIE25533: Design and research on optimization of……
Y Wang, H Y Xie, and E X Zheng

MEIE21864: Dimension-reduction fine-tuning method……
X Y Zhang, L L Xiao, Y J Yang and S D Pan

MEIE28647: Springback simulation analysis of……
W Li, D C Wang, P Cheng, X X Liu and P F Zhang

MEIE27274: Rapid Microflow Distillation Instrument……
Lung-Ming Fu, Yao-Nan Wang, Che-Hsin Lin

MEIE26908: Study on process and manufacturability of……
C C Tian, X K Li, H Y Li, G Q Guo, L P Wang and Y M Rong

MEIE29928: Exploring possibility to improve frequency……
A M Surma, V V Verevkin, K A Volobuev

MEIE22901: Analysis of dynamic wheel loads of……
Le Van Quynh, Tran Thi Hong, Bui Van Cuong, Le Xuan Long

MEIE21297: Research on Battery-Supercapacitor Hybrid……
Zhu Longji, Hu Kunmin

MEIE22177: Research on IPMSM position decoupling……
Wu Li, Jing Chen

MEIE24374: Analysis of cracking causes of micro-spray……
L Y Pang, Q X Yang, L Z Feng, X B Yang and X B Liu

MEIE26788: Design of a Greenhouse Remote Measurement and ……
Y F Xiao, K Zhu, Z X Zhang

MEIE25151: Research on fault feeder detection with adaptive notch filter in ……
B Shi, Q Wang, L H Zhao, J L Yin and Z X Zhang

MEIE29649: Research on MCGS Biochar Measurement……
K Zhu, Z X Wang and Z X Zhang

MEIE22049: Failure analysis of stator lead line burning loss of……
Yang Qingxu, Wan Yu, Yang Xianbiao, Liu Xubi and Yang Chao

MEIE29592: Optimization effects of design parameter on……
Chia-Nan Wang, Kim-Phung Truong, Ngoc-Thai Huynh and Le Quang Nhat Hoang

MEIE23477: Performance evaluation of constant hanger for……
Y Wan, Q X Yang, C L Jin, X B Liu, X B Yang and C Yang

MEIE28281: Optimization on effects of design parameter on……
Chia-Nan Wang, Kim-Phung Truong, Ngoc-Thai Huynh, Ho Nguyen

MEIE25862: The research of effect of various parameters on……
Z W Niu, Y H Liu, X L Wu, X X Zhang and Z W Ding

MEIE24187: Research in Torque Distribution of……
Jinfa Xie, Han Liu, Bochao Li and Ning Xie

MEIE22378: Analysis on electric corrosion government of……
Tan Pi-cheng, Chen Ming-zhao and Zheng Yuan

MEIE23432: Research on fault analysis of pumping station units……
Zhao Linzhang, Gao Chenghao

MEIE26618: A Study on Large Parts Precision Docking Method……
Guo Rui, Du Jinsong, Zheng Dechao, Lu Bolin, Yin Jian

MEIE24555: Numerical simulation of NO emission characteristics of
Chaozhi Cai, Lubin Guo, Jiachen Liu and Zhenyu Wei

MEIE21045: Design and implementation of a boxing robot……
Li Yongbin, Wang Peng, Fang Yuan and Wang Ding

MEIE28112: Heat Transfer Characteristics in Channel with……
H Li, H Y Xu, T Yu and D Wang

MEIE24466: An energy harvesting type piezoelectric ultrasonic motor……
Guangqing Wang, Xiuling Li, Xuebao Wang

MEIE26460: Inspecting spring clamp dimensions with……
R Zhang, D C Wang, J Guo and Y X Yuan

MEIE22745: Monitoring the spontaneous combustion of……
Yu Zheng, Fang Lv, Deqin Li and Bingqian Gao

MEIE25914: Solutions optimization of decreasing rail friction for……
Jian Xu, Zhen Yang and Qiang Li

MEIE25817: Self-adaptive coefficient power flow optimization method for……
Yiming Xu, Zhiqiang Wang, Zheng Fang, Sichao Xun, and Guirong Hu

MEIE23205: A Study on Determination of Optimum Gear Ratios of……
Vu Ngoc Pi, Tran Thi Hong, Le Hong Ky, Nguyen Khac Tuan, Le Xuan Hung, Luu Anh Tung

MEIE27122: Determining Optimum Gear Ratios of a Two Stage Helical……
Vu Ngoc Pi, Le Hong Ky, Tran Thi Hong, Nguyen Khac Tuan, Le Xuan Hung, Luu Anh Tung

MEIE24678: A Real-time Gas Turbine Simulation Model for……
Tao Ye, Pan Yining, Xin Xiaopeng, Xu Yunbing and Sui Yongfeng

MEIE21196: DeFe: Indoor Localization Based On Channel State……
Xiandi Li, Jingshi Shi

MEIE28380: Research on heat dissipation of car seat optimizing……
Chunmeng Liu, Juan Dong, Bingyang Xue, Fei Wu and Fu Shi

MEIE28026: Application Research of Solidworks in Modeling of……
D Wu, Z X Zhang