The 4th International Conference on Mechanical, Electric and Industrial Engineering ——May 22-24,Kunming | China
Latest Accepted Papers
Updated Time: June 10, 2021
MEIE41420:
Research on Anti-Pilot Contamination in Massive...
Qin Yuan, Lihua Li, Weixia Xia, Gailin Zhu, Xisun Zhu and Jianhua Wu
MEIE42734:
Simulation Research on Phase Selection Control Algorithm of a Four-phase Interleaved...
Meng Zhang, Jing Chen, Zhihua Li and Chun Xiao
MEIE42071:
Study on Aerodynamic Noise of Axial Flow Fan in Ship Signal...
Zenghui Zhu and Shu Li
MEIE49089:
Design on Non-Stop Transportation Plugging Device for Subsea...
Hao Jiang, Lingzhi Meng, Xuebin Niu, Longting Wang, Dawei Li, Wenkai Xu and Binghui Zhang
MEIE47467:
Visualization Analysis Method Based on Multidimensional Scale Transformation for Indicators...
L Z Zheng, L Gao and T G Yu
MEIE42350:
Research on hidden dangers of oil-flow relay in LCC-HVDC converter...
Kun Chen, Qixin Yao, Zengrui Huang and Ting Wang
MEIE42901:
Staggered parallel asymmetric boost converter based on coupled inductor...
Longji Zhu and Qiang Guo
MEIE42329:
Adaptive fuzzy control method of hydrogen fuel cell gas supply...
Weidong Wang, Jing Chen, Chun Xiao and Nanding Cheng
MEIE41534:
Investigation of Preparation and Properties of TiCN Coatings by Reactive Plasma...
Wenyan Qi, Siwei Fu, Tian Li, Fang Ye, Sensen Guan and Qiong Fang
MEIE46340:
Simulation on Staggered Parallel Boost Converter with Double Integral Sliding Mode Control...
Meng Zhang, Jing Chen, Xianbao Lan and Chun Xiao
MEIE44980:
Design of Flyback Power Supply of DC Equipment in PV Power ...
Guoliang Wang, Junhai Shi, Yuchen Chen and Weiwu Yan
MEIE44869:
Flow Field Analysis of Ahmed Model Based on URANS...
Huajie Wu, Shanwen Zhang and Chong Li
MEIE44150:
Development and Implementation on Torsional Vibration Measurement of Rotational Machinery's ...
Zixuan Yang, Zhifang Wang and Xuan Wang
MEIE48732:
Research on Strategic Decision Model of Total Factor Productivity and Its Growth...
Jin Yin and Zimin Yin
MEIE47617:
A Double Closed Loop Control Algorithm Based on Current Mode in Full Bridge Circuit...
Chengbo Xu, Jing Chen, Zhihua Li and Chun Xiao
MEIE48485:
Application of 5G Communication Technology on Intelligent Inspection in 750kV ...
Xing Gan, Xiaohong Geng, Zaibao Xiong, Zhongcheng Wu, Shaofei Du, Yu Gao and Yinan Guo
MEIE42256:
Simulation study on genetic algorithm control of hydrogen fuel cell gas supply ...
Rong Cheng, Jing Chen, Nanding Cheng and Chun Xiao
MEIE47902:
Research on problems and countermeasures in the application of substation intelligent inspection ...
Min Zhao, Yingke Mao, Qian Hen and Yong Zhou
MEIE45824:
Research on Evaluation of Intensive Economic Benefits of Equipment Manufacturing ...
Huiyuan Wu
MEIE42841:
Analysis on the Development of Micro Gas Turbine Generation...
Lianling Ren, Ruiguo Zhu, Lin Liao and Youjie Zhou
MEIE42319:
Research on nxug10.0 Impeller automatic programming and DMU50 five axis machining...
Xuanlin Ye, Ji Luo, Wu Zhang and Zou Zou
MEIE42843:
Supercapacitor hybrid energy storage system applied to photovoltaic power generation...
Hui Liu and Longji Zhu
MEIE49597:
Design of shock-resistant miniaturized shipborne radar confluence ring...
Ye Dai, Fangmi Lin, Zenghui Zhu and Yang Chen
MEIE45586:
Application of Critical Component Elimination Process and method in a Nuclear Power...
Bin Cheng, Wenchao Yang, Chen Qing and Shuping Che
MEIE48478:
Designing a random S-box with the mixed spatiotemporal chaos...
Liyan Liu
MEIE47566:
Improving the cam profile of the spring operating mechanism of vacuum circuit breaker based on...
Fuqiang Li, Shufen Wang, Yuguang Li and Zhenzhen Sun
MEIE42595:
A Study on Modeling of Lightweight Wireless Charging System Based on Fuzzy Logic Control...
Pengcheng Cao, Yong Lu, Changbo Lu, Xudong Wang, Wanli Xu and Hang Zhang
MEIE49741:
Numerical study of a hybrid mode-locked erbium-doped fluoride fiber laser…
Meizhen Luo, Pinghua Tang, Haining Ji, Bin Liu, Jie Peng, Chao Tan and Yuliang Mao
MEIE42094:
Research on PD source successive approximation positioning method based on...
Qingdong Zhu, Wenbing Zhu, Yuhang Yao, Zhixin Gao, Mengzhao Zhu and Ju Tang
MEIE43946:
Research on improved time difference estimation algorithm based on...
Wenbing Zhu, Wei Xu, Suyi Xia, Jiabin Zhou, Ran Xu, Feng Yi and Ju Tang
MEIE47140:
A DEA-based multi-response fusion model in the context of Taguchi...
Renyan Jiang and Bowei Zou
MEIE45323:
Three Dimensional Visualization of Secondary System Based on Digital...
Xin Gan, Zaibao Xiong, Shaofei Du, Zhongchen Wu, Xiaohong Geng, Yu Gao and Yi’nan Guo
MEIE45451:
Heat transfer enhancement in a rectangular channel with pillars...
Feng Jiao, Chengzhe Li, Songjiang Dai, Meilin Hu and Yongqing He
MEIE48467:
Research on application of tower sharing in overhead transmission line...
Zhuoqun Zhang, Hanxun Tao, Weibin Wen, Weiguang Tian and Quan Liu
MEIE44768:
Fault simulation and forecast of helical cylindrical gear of reducer based on...
Y R Tang, Q Y Liu and Q Zhu
MEIE42984:
State-of-Health Estimation and Remaining Useful Life Prediction of Lithium-ion...
Meng Wei, Min Ye, Qiao Wang, Chenguang Wu and Yuchuan Ma
MEIE48336:
Design of an indoor map construction and target detection technology platform...
Yipeng Dai, Zhongwei Li and Ding Wang
MEIE46486:
Least Squares Support Vector Machine for State of Charge Estimation of Lithium-Ion...
Qiao Wang, Min Ye*, Meng Wei, Chenguang Wu and Yuchuan Ma
MEIE42638:
Research on Measures Suppressing High Frequency Transient Overvoltage in…
Sisi Li, Chun’en Fang, Lin Pan, Jiaojiao Duan and Junping Chen
MEIE43970:
Simulation of training machine of sitting and pushing based on...
Jie Huang
MEIE48259:
Feedforward control of droplet transition in electron beam freeform fabrication...
Haoyu Zhang, Zhiyue Liang, Shuhe Chang and Dong Du
MEIE43963:
Multiview based template matching method for surface defect detection of...
Junyu Zhou, Yaowen Liu, Xueliang Zhang and Zhiming Yang
MEIE48597:
Research on DC side power decoupling control of photovoltaic inverters...
Longji Zhu and Shuying Wang
MEIE42049:
The Development of Entertainment Target...
Yipeng Dai, Yu Sun and Ding Wang
MEIE49959:
Joint optimization strategy of condition-based preventive replacement and spare...
Hongqing Ye, Haochen Wang, Huade Su, Jin Lin and Meimei Zheng
MEIE42976:
Rotating machinery weak fault signal detection method based on QPSO and...
Kangping Gao, Xinxin Xu, Jiabo Li and Shengjie Jiao
MEIE45012:
State estimation of lithium-ion battery based on least square support vector...
Jiabo Li, Min Ye, Kangping Gao, Meng Wei and Shengjie Jiao
MEIE42768:
Joint Optimization for Product Warranty and Preventive Maintenance in Service...
Yingcui Xu, Xiangxin An, Ying Zhu, Tangbin Xia and Rui Miao
MEIE44067:
Fluid-structure coupling analysis of inlet ball valve on pumped-storage power...
Chang Liu, Jianzhong Zhou, Ran Duan, Ye Liu and Yanxi He
MEIE43836:
A data-driven approach for capacity estimation of batteries based on voltage...
Jinzhen Kong, Jie Liu, Yikai Chen and Dong Wang
MEIE45657:
Digital Twin and Manufacturing Simulation Integrated Platform Embedded in Cyber…
Bohan Leng, He Sun, Guojin Si, Tangbin Xia and Hao Wang
MEIE45311:
Quality spectra fluctuation modeling for manufacturing process based on deep...
Sheng Hu, Zhe Li and Shoujing Zhang
MEIE47941:
Influence of guide vane angle of circulating hot blast stove sleeve on temperature...
Ru Xiao, Jiangyong Zhang and Shengjie Jiao
MEIE45640:
A vision based method for humping detection in high-speed laser...
Boce Xue, Baohua Chang and Dong Du
MEIE48092:
Performance degradation assessment methodology of harmonic reducer by using...
Tongtong Yan, Zhihao Bi, Jihao Liu, Yanzheng Zhao, Yiyang Zhao and Dong Wang
MEIE48166:
Research on Factors Influencing the Positioning Accuracy of Four-quadrant...
Dongkang Li and Yanmei Zhang
MEIE49343:
Optimal Design of High Energy Laser Spatial Filter with Vacuum...
Zhao Qiteng, Hu Wenhua, Wang Qiushi, Zheng Simu and Tang Wei
MEIE45649:
Numbering Method for the Kinematic Chain Isomorphism Recognition of...
Qing Tian, Xiaohui Wei, Cai Li, Ge Liu and Yumei Deng
MEIE43791:
CAX/PLM/ERP-LCA Integration to Support Product Life Cycle Engineering...
ZH Zhou and J Tao
MEIE45040:
Experimental study on the influence of boundary conditions on firing accuracy...
Li Peng and Dong Peng
MEIE47984:
Application of Smart Substation Site Management System Based on 3D Digitization...
Zaibao Xiong, Xing Gan, Yunwei Li, Ding Ding, Xiaohong Geng and Yu Gao
MEIE48164:
A framework for planning and scheduling shop floor logistics via cloud-edge...
Jingyuan Lei, Jizhuang Hui, Kai Ding and Linlin Wu
MEIE45435:
Optimization analysis of dynamic characteristics of a certain car seat with...
Shaohua Fu, Shufen Wang, Duo Yang and Mengnan Kang
MEIE41952:
Research on Local Compensation Technology of Large Diameter Steel Pipe with Heterogeneous Structure...
Kexin Zhao and Yongmin Yang
MEIE49515:
Application of Wireline Intelligent Separate-layer Water Injection Technology in...
Xu Zhang, Gaofeng Li, Yan Jiang, Wei Xiong, Fei Zhao, Jianning Wang, Chunqing Lin, Qilun Liu, Weiang Li and Ran Li
MEIE43879:
Total Ionizing Dose Effects on Data Retention Characteristics of 55nm SONOS...
Xuanchen Guo, Suge Yue, Jiancheng Li, Tao Zhou and Qichao Zha
MEIE42111:
New Statistics for Simultaneously Machine Incipient Fault Detection and Monotonically Degradation...
Bingchang Hou, Yikai Chen, Yanqing Deng, Yuting Wang and Dong Wang
MEIE41556:
Analysis and Application of Manufacturing Data Driven by Digital...
X Gao, P Liu, Q Zhang, D Gao and X Huang
MEIE46063:
Integrated Modelling of Automobile Maintenance Expert System based on...
Gen Liu, Ge Hong, Mengdie Huang, Tangbin Xia and Meimei Zheng
MEIE47626:
Path planning for UAV Based on Improved Dynamic Step RRT Algorithm...
Jing Xiong and Xiaokun Duan
MEIE43263:
Intelligent instrument fault diagnosis and prediction system based on digital twin...
Dawei Gao, P Liu, Shengqian Jiang, Xiyu Gao, Kun Wang, Anran Zhao and Yiming Xue
MEIE43905:
Analysis and Research on Failure of B-phase Lower Bridge Arm Through Wall Casing in Converter...
Shuai Zhang, Wenzhe Zheng, Zheng Fang, Jian He, Haofan Lin, Chengwei Fang and Jingtao Lin
MEIE48022:
An optimization model of precision distribution for large-scale CNC hobbing machine based on transmission...
Zongyan Hu, Shilong Wang and Chi Ma
MEIE44423:
Cylinder head gasket design optimization based on high definition...
Yaxiang Yin, Kun Wang, Yiping Shao, Shichang Du, Tangbin Xia and Lifeng Xi
MEIE47738:
Feasibility Study of Swash Plate Plunger Pump System in Drainage Gas Recovery...
Wei Xiong, Lina Wang, Xu Zhang, Kang Zeng, Jianchao Tian, Meng Wang, Ran Li, JiXiang Ma, Zhiqiang Jing, Quansheng Wang, Tong Zhu, Liya Wang and Jingzhi Liu
MEIE49734:
A 1064nm Single-photon Lidar for Three-Dimensional...
Guo Jingjing, Fei Xiaoyan, Ge Peng, Li Zhengqi, Lv Yang and Sheng Lei
MEIE47947:
Analysis of structure and mixing characteristics of a double barrel with differential velocity based on theory and...
Lingying Zhao, Min Ye, Hairong Gu, Qingxian Wang and Shengjie Jiao
MEIE42970:
Research on Wind Turbine System Reliability Modeling and Preventive Maintenance Policy Considering Performance Degradation...
Haiyan Li, Yaping Li, Zhen Chen
MEIE44283:
Performance and application of an evaluation method for flow conditioner based on...
Yong Wan, Bo Wu and Jiamin Lu
MEIE46452:
Effect of rubber attachment stiffness and fluid condition on dynamic damping characteristics of a high-speed rail...
Wenlin Wang, Rongyong Li, Shan Zhu and Yongming Wu
MEIE46534:
Active power improvement of three-phase grid-connected inverter under unbalanced...
Ye Zhang, Muqin Tian and Jiancheng Song
MEIE45081:
Classification of underground engineering surrounding rock based on Gaussian cloud...
Yun Teng, Keping Zhou and Zhichao Li
MEIE44867:
Evaluation method of continuous compaction quality of highway water stable base...
Yanni Shi
MEIE42662:
Effect of characteristics of non-metallic inclusions on fatigue life of high-speed rail bearings based on multiple...
Xiaohan Guo, Gang Zhang, Canyang Ma and Zhenqiang Zhang
MEIE42296:
Research on the method of skateboard edge grinding by combination of robot and pneumatic constant force...
M Y Yao, C W Zhen, Z H Wang , J Z Qian, Q Xi and S L Kuang
MEIE43929:
Deep transfer attention network for intelligent fault diagnosis of rolling...
Shihao Li, Feng Jia, Jianjun Shen and Junxing Ma
MEIE44277:
Comparative study of the synchronous control for rigidly coupled electro...
Tong Liu, Cheng Chen and Yuxi Chen
MEIE41773:
Research on a missile borne measuring apparatus for electromagnetic...
Ronggang Cao, Xueyi Hu, Erwa Dong, Xiao Ma and Yu Zhou
MEIE41399:
Tugboat scheduling problem in large container ports: A case study of the Singapore...
Haocheng Yu
MEIE46265:
Application of spectrum analysis technology in health management of fire control system of...
Zhao Yao and Hejia Li
MEIE49749:
Mobility analysis of hybrid-driven ten-bar mechanism...
Limin Wang and Ying Wang
MEIE49068:
Visualization of intermittency of low-Reynolds-number anisotropic steady incompressible turbulence using implicit/SGS...
Mayuka Oshibuchi, Hiroki Suzuki and Shinsuke Mochizuki
MEIE47931:
Kinematics Analysis of Transmission Mechanism of Electronic Jacquard Machine Based on Virtual Prototype...
Shuai Guo, Chi Zhang, Xiaoguang Wu and Chengjun Zhang
MEIE46554:
Design of Ka-band broadband low-noise amplifier using 100nm gate-length GaN on silicon...
Yu Zou, Zhijian Chen, Junkai Lai, Bin Li, Zhaohui Wu and Xiaoling Lin
MEIE42483:
Design and application of intelligent equipment management platform...
D Li, P Liu, G Huang, Y Ma, Y Xie, Y Li and X Huang
MEIE46236:
Structural dynamic response of a locomotive hydraulic damper with welding...
Wenlin Wang, Zirong Zhou, Bao Huang and Jianming Du
MEIE46557:
Support vector machine-based sound pressure extrapolation to overcome the finite aperture used in nearfield...
Hefeng Zhou, Yun Zhao, Dongbao Gao, Zhangfu Tian, Xinwu Zeng and Weikang Jiang
MEIE45712:
A simple and effective assembly sequence design...
Chao Shao, Yuanzi Zhou, Qiang Zhang, Yuhang Tang and Jun Jiang
MEIE46545:
Design of Voltage Stability Monitoring Simulation System for PV Grid-connected...
Sheng Li, Zhiyang Cao, Jian Cui, Jiawei Yu and Wenqi Bao
MEIE45293:
Recent Developments in Load Model Parameter Identification via Ambient PMU Signal...
Siyuan Guo, Yunchen Jiang and Daojun Chen
MEIE49261:
Analysis and Evaluation of Wind Power Interval Forecast Error Based on K-means...
Songshan Li, Zhicheng Ma, Xiaoying Zhang, Kun Wang, Qiang Zhou, Jinping Zhang and Wei Chen
MEIE47012:
Study on variation of thermodynamic parameters in vehicle-mounted LNG gas cylinder under...
Si Huang, Tiankun Yi, Jiawei Guo, Gang Yang and Li Xia
MEIE41231:
The Simulation and evaluation of fatigue/load system in basic nursing based on...
Q Zhang, J Q Tao, Q Y Yang and S H Fan
MEIE48897:
Research on Optimization Method of Motor Manufacturing Layout Based on Genetic...
S H Fan, Q Zhang, J Q Tao, Q Y Yang and N Ling
MEIE43600:
Optimal dispatch of wind power- photovoltaic -concentrating solar power combined power generation system...
Yan Guo, Zhicheng Ma, Xiaoying Zhang, Kun Wang, Qiang Zhou and Wei Chen
MEIE43872:
Thermal characteristic of double-row cylindrical roller bearing of high speed train using analytical solution and...
Kai Zhang, Hanping Hu and Xiaojie Liu
MEIE44941:
The Development of the Online Detection Network System of Coal Mine Safety...
Xinya Tao, Muling Tian and Xiqing Liu
MEIE42640:
Mechanical Vibration Affects Gatling Weapon Shooting...
Jian Xu, Lanwei Song and Zhen Yang
MEIE48358:
Thermal Design and Simulation of Monitoring Payload on...
Ruiqiong Zhai, Xiaoning Yang, Zhong Yi, Yanlin Xu, Yenan Liu, Jian Li, Boying Lin, Xiyuan Li and Junfeng Wang
MEIE44505:
Finite element analysis and optimization design of beam structure of...
Xin Ji, Xiaoyan Zhang, Xiaoyong Gao, Shanmei Liao and Ruiyang Ma
MEIE44337:
An improved target detection algorithm based on...
Tao Wu, Hongjin Zhu, Honghui Fan and Hongyan Zhou
MEIE45420:
Research on Reliability Evaluation Method of Protection System Based on...
Ting Wang, Yanxia Zhang, Kun Chen, Kanjun Zhang, Zheng’an Du and Fang Xiao
Countdown 0 Days
Important Dates
Submission due: May 22, 2021
Conference Date: May 22-24, 2021
Cooperation Journal
Contact Us
Email: info@icmeie.com
Tel: +86-13018056523
QQ: 2060402500
From Monday to Friday 9:00-17:30
WeChat Official Account
Friendship Links

Collaborations

Copyright © The Fourth International Conference on Mechanical, Electric and Industrial Engineering (MEIE 2021)